အမွန္ျမင္ျခင္း

ဇာတိ၏အဆံုး၊ ဒုကၡ၏အဆံုးကို ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ခု တည္းေသာမဂ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႔ေလျပီ။ မဂ္ဆိုရာ၌ လမ္းကိုဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းကား မေသရာလမ္းပင္ျဖစ္၏။ သံသရာအဆက္မျပတ္ အဖန္ဖန္ ေသပြဲ၀င္ရျခင္းဟူသည့္ အၾကီမားဆံုးေသာ ဒုကၡၾကီးကို ျမတ္ဗုဒၶသည္ ျဖတ္ ေတာက္ခဲ႔ေလျပီ။ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ျပီးေသာ ေအးခ်မ္းရာ နိဗၺာန္ဆီသို႔ သြားေရာက္ ႏိုင္ေသာလမ္းကိုလည္း သတၱ၀ါတို႔အား ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။ သံသရာ စက္ရဟတ္ကို ျဖတ္ေတာက္ျပီးခဲ႔ေသာ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေတာ္မူခဲ႔ေလျပီ။

သံသရာဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ “ေမြးဖြားျခင္း- ဇာတိ၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း- ဇရာ၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း- ဗ်ာတိ၊ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္း- မရဏ” တို႔ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းသေဘာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဆင္းရဲတို႔၏အဆံုးကို ျမင္ေတာ္မူျပီးခဲ႔ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂၢင္ရွစ္ပါးက်င့္စဥ္တရားတို႔ကို ေဟာျပ ဆံုးမေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။ ဤဆံုးမေတာ္မူခဲ႔ေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါးတရားေတာ္ၾကီးသည္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ၾကီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လိုက္နာက်င့္ၾကံၾကသူတို႔ အဖို႔ အင္မတန္အက်ိဳးၾကီးမားလွေသာ တရားေတာ္ၾကီးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမဂၢင္ရွစ္ ပါး က်င့္စဥ္တရားတို႔မွာ-
(၁) သမၼာဒိ႒ိ = မွန္ေသာအျမင္ရွိျခင္း။ (ပညာမဂၢင္)
(၂) သမၼာသကၤပၸ = မွန္ေသာၾကံစည္ေတြးေတာျခင္း။ (ပညာမဂၢင္)
(၃) သမၼာ၀ါစာ = မွန္ေသာေျပာဆိုျခင္း။ (သီလမဂၢင္)
(၄) သမၼာကမၼႏၲ = မွန္ေသာျပဳလုပ္ျခင္း။ (သီလမဂၢင္)
(၅) သမၼာအာဇီ၀ = မွန္ေသာအသက္ေမြးျခင္း။ (သီလမဂၢင္)
(၆) သမၼာ၀ါယမ = မွန္ေသာ၀ီရိယရွိျခင္း၊ အားထုတ္ျခင္း။ (သမာဓိမဂၢင္)
(၇) သမၼာသတိ = မွန္ေသာသတိရွိျခင္း။ (သမာဓိမဂၢင္)
(၈) သမၼာသမာဓိ = မွန္ေသာတည္ၾကည္ျခင္း။ (သမာဓိမဂၢင္)
တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

သမၼာဒိ႒ိ (သမၼာ- မွန္ကန္စြာ၊ ဒိ႒ိ- ျမင္ျခင္း ၊ အယူရွိျခင္း) ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ဆံုး ေသာ အျမင္ကေတာ႔ သစၥာေလးပါးျမင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ခႏၶာႏွင့္နိဗၺာန္ အလြန္ေ၀းကြာစြာရွိေနသည္ မဟုတ္ပါေပ။ နိဗၺာန္ႏွင့္ ခႏၶာတို႔သည္ တစ္ဆက္ တည္းရွိသည္ဟု ျမတ္ဗုဒၶမိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။ အဘယ္႔ေၾကာင့္ ေ၀းသည္ဟု ထင္ေနရသနည္း။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစေသာ ကိေလသာေရအလွ်င္တို႔ ဖံုးလႊမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ ေ၀းေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ နိဗၺာန္သည္ တစ္ဘက္ကမ္း၊ ခႏၶာကို က်န္တစ္ဘက္ကမ္းဟုဆိုလွ်င္ ၾကား၌ရွိေသာ ေရအလွ်င္ တို႔ ဖံုးလႊမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ ကမ္းႏွစ္ခု တစ္ဆက္တည္းရွိေနမွန္း မသိရေလာက္ ေအာင္ ေ၀းကြာသည္ဟု ထင္ေနရျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ထိုေရတို႔ကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ လွ်င္ တစ္ဆက္တည္းရွိမွန္း ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သစၥာေလးပါးတို႔မွာ ဒုကၡသစၥာ- ဆင္းရဲျခင္းအမွန္တရား၊ သမုဒယသစၥာ- ဆင္းရဲ ေၾကာင္းအမွန္တရား၊ နိေရာဓသစၥာ- ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းအမွန္တရား၊ မဂၢသစၥာ- ခ်ဳပ္ျငိမ္း ေၾကာင္းလမ္းမွန္တရား ဟူ၍ျဖစ္၏။ ဒုကၡသစၥာ(ခႏၶာငါးပါး)သည္ သိ႐ံုသာသိရမည့္ အက်ိဳးတရား၊ သမုဒယသစၥာ (ေလာဘ)သည္ ပယ္သတ္ရမည့္ အေၾကာင္းတရား၊
နိေရာဓသစၥာ(နိဗၺာန္)သည္ ဆိုက္ေရာက္ရမည့္တရား၊ မဂၢသစၥာ(မဂၢင္ရွစ္ပါး)သည္ ပြားမ်ားရမည့္တရားတို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ဒုကၡကိုသိလိုက္႐ံုျဖင့္ လိုခ်င္မႈေလာဘကို ပယ္သလို ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းနိေရာဓကိုဆိုက္ျခင္းႏွင့္ ပြာမ်ားျခင္းမဂၢတို႔သည္ တစ္ျပိဳင္ နက္တည္းပင္ ျဖစ္၏။ ေသာတာပန္မျဖစ္ေသးသည့္ ၀ိပႆနာအားထုတ္ေနေသာ ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဒုကၡကိုသစၥာထိုက္ေအာင္ မသိေသးသည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပယ္ျခင္း၊ ဆိုက္ျခင္း၊ ပြားျခင္းတို႔သည္ သစၥာထိုက္ဦးမည္ မဟုတ္ေသးေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ဒုကၡသိျခင္းကို အဖန္ဖန္ ဥာဏ္ဦးေနျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း၊ ဆိုက္ျခင္း၊ ပြားျခင္းတို႔သည္လည္း တစ္ျပိဳင္နက္ျဖစ္ေနေပမည္။ ဤေနရာ၌ ပုထုဇဥ္တို႔၏ မဂၢင္သည္ ငါးပါးသာရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ သီလမဂၢင္သည္ ေသာတာပန္ အရိယာမွသာလွ်င္ အဓိသီလျဖစ္သြားသည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မဂၢင္ရွစ္ပါး စံုလင္ သြားရေပသည္။ ပုထုဇဥ္တို႔၏သီလမွာ မခိုင္ျမဲေသးသည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သစၥာထိုက္ေသာသီလ မျဖစ္ေသးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာတို႔မွာလာေေသာ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ၎ တို႔ ကေတာ႔-
(၁) ကမၼသကတာ သမၼာဒိ႒ိ - ေကာင္းက်ိဳး၊ မေကာင္းက်ိဳးတို႔သည္ ဖန္ဆင္းရွင္က မဖန္တီး၊ မိမိျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ေကာင္းမႈကံတို႔က ေကာင္းက်ိဳးကိုဖန္တီးမည္ျဖစ္ျပီး၊ မေကာင္းေသာကံတို႔က မေကာင္းက်ိဳးတို႔ကို ဖန္တီးမည္ျဖစ္သည္ဟု အျမင္မွန္ ျခင္း။
(၂) ၀ိပႆနာသမၼာဒိ႒ိ - ငါ၊ သူတစ္ပါး၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ မရွိ၊ (က) ႐ူပကၡႏၶာ- ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာတရားအစု(႐ုပ္တရား)၊ (ခ) သညာကၡႏၶာ- မွတ္သားတတ္ေသာ သေဘာတရားအစု(နာမ္တရား)၊ (ဂ) သခၤါရကၡႏၶာ- ၾကံစည္ ေတြးေတာတတ္ေသာ သေဘာတရားအစု(နာမ္တရား)၊(ဃ) ေ၀ဒနာကၡႏၶာ-ခံစား တတ္ေသာ သေဘာတရားအစု(နာမ္တရား)၊ (င) ၀ိဥာဏကၡႏၶာ-သိတတ္ေသာ သေဘာတရားအစု(နာမ္တရား)တို႔သာလွ်င္ရွိသည္ဟု သိျမင္ျပီး ျဖစ္ျခင္း-ပ်က္ျခင္း သေဘာကိုသာရွိသည္ဟု အျမင္မွန္ျခင္း။
(၃) မဂ္သမၼာဒိ႒ိ - ခႏၶာငါးပါး၏ ျဖစ္ပ်က္သေဘာ ဒုကၡသစၥာကိုဘဲျမင္ျခင္း။
(၄) ဖလသမၼာဒိ႒ိ(ဖိုလ္သမၼာဒိ႒ိ)- မဂ္ေၾကာင့္ရေသာအက်ိဳး(နိဗၺာန္ကိုအမွန္ျမင္ ျခင္း)။
(၅) ပစၥ၀ကၡဏာသမၼဒိ႒ိ - နိဗၺာန္၏ျငိမ္းေအးခ်မ္းသာယာမႈကို ျပန္ျပီးဆင္ျခင္ သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ အမွန္ျမင္ျခင္း။ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

တဖန္လည္း သမုတိနယ္(ပညတ္နယ္)မွာရွိေသာ သမၼဒိ႒ိ(၁၀)မ်ိဳးလည္း ရွိပါ ေသးသည္။ ၎တို႔မွာ-
(၁) အတၳိဒိႏၷံေလာေက- ေလာကမွာ အျပစ္မရွိ ေကာင္းေသာ၀တၳဳပစၥည္းေတြကို ေပးလွဴျခင္းျပဳသူသည္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရရွိျပီး အျပစ္ရွိသည္၊ ေကာင္းေသာ ပစၥည္းေတြကို လွဴတာကေတာ႔ မေကာင္းက်ိဳးဘဲ ေပးတယ္ဟူ၍ အျမင္မွန္ရွိျခင္း။
(၂) အတၳယိ႒ံ - အၾကီးအက်ယ္လွဴရင္ အၾကီးအက်ယ္ရသည္ဟူ၍ အျမင္မွန္ရိွ ျခင္း။
(၃) အတၳိသုကတ ဒုကၠဋာနံ ကမၼာနံ ဖလံတိပါေကာ - ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ေသာ ကုသိုလ္ကံသည္ ၾကီးက်ယ္ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်ိဳးရင္းသုခ၊ ေသးငယ္ေကာင္း စားသည့္ အက်ိဳးဖ်ားသုခေတြကို မုခ်ေပးျပီး မေကာင္းမႈျပဳလုပ္ေသာ အကုသိုလ္ ကံကေတာ႔ ၾကီးက်ယ္ဆိုးရြားသည့္ အက်ိဳးရင္းကိုေရာ၊ ေသးငယ္သည့္ ဆိုးက်ိဳး မ်ားေရာ ေပးသည္ဟူ၍ ယံုၾကည္ျပီး မေကာင္းမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္တတ္သည့္ အျမင္မွန္ရွိျခင္း။
(၄) အတၳိဟုတံ- တိရစၧာန္ေတြကို ေကၽြးေမြးေပးလွဴျခင္းသည္လည္း ေကာင္းက်ိဳး ေပးသည္ဟူ၍ အျမင္မွန္ရွိျခင္း။
(၅) အတၳိမာတာ- ေလာကမွာ မိခင္ကို ႐ိုေသေလးစား ၊ ေကၽြးေမြးေပးကမ္းျခင္း၊ ေကာင္းစြာသျဂိဳဟ္ျခင္း၊ အလွဴးဒါနျပဳျပီး အမွ်ေပးေ၀ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရမည္၊ မျပဳ လုပ္ဘဲ မေနအပ္၊ ျပဳလုပ္ေသာ သားသမီးမွာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရသည္၊ မျပဳ လုပ္ေသာ သားသမီးမွာ ဆင္းရဲဒုကၡမုခ်ျဖစ္မည္ စသျဖင့္ အျမင္မွန္ရွိျခင္း။
(၆) အတၳိပိတာ- ေမြးသဖခင္ ေက်းဇူးရွင္အေပၚမွာလည္း မိခင္ကဲ႔သို႔ပင္ သားသမီး မ်ားက ျပဳလုပ္က်င့္ၾကံသင့္သည္ဟု အျမင္မွန္ရွိျခင္း။
(၇) အတၳိ သတၱာ ၾသပပါတိဏ- ဒီေလာကမွာ သက္ရွိထင္ရွား ျမင္ေကာင္းသည့္ သတၱ၀ါေတြရွိသလို မျမင္ေကာင္းသည့္ ၾသပပါတ္ပဋိသေႏၶေနသူ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ တေစၧ၊ ျပိတၱာ၊ သရဲေတြလည္း ရွိသည္ဟု အျမင္မွန္ရွိျခင္း။
(၈) အတၳိအယံ ေလာေကာ- မိမိတို႔ ရထားသည့္ ခႏၶာႏွင့္ဘ၀ဆိုတာသည္လည္း ပညတ္သေဘာအမွန္ရွိေနတာဘဲဟူ၍ အျမင္မွန္ရွိျခင္း။
(၉) အတိၳ ပေရာ ေလာေကာ- တမလြန္ဘ၀ဆိုတာရွိသည္၊ ေသလွ်င္ ေနာက္ဘ၀ တစ္ပါးမွာ ကံအားေလွ်ာ္စြာ ဘ၀တစ္ခု ျဖစ္ၾကရဦးမည္ဟု အျမင္မွန္ရွိျခင္း။
(၁၀) အတိၳ ေလာေက သမဏျဗမေဏာ- ဒီေလာကမွာ အက်င့္ျမင့္ျမတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြရွိသည္၊ သဗၺညဳတဥာဏ္ရသည့္ ဘုရားပေစၥကဗုဒၶါေတြ၊ စ်ာန္ အဘိဥာဏ္ ရသည့္ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ရိွသည္ဟူ၍ အျမင္မွန္ရွိျခင္း။

ဤျပဆိုခဲ႔ေသာ (၁၀) မ်ိဳးတို႔သည္လည္း သမုတိနယ္ပယ္၌ အျမင္မွန္ျခင္း-သမၼာ ဒိ႒ိတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အျမင္မွန္ရွိျခင္းျဖင့္ ေလာက၏အမွန္တရားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္။ အျမင္မွန္မရွိသ၍ကာလပတ္လံုး ေလာက၏အမွန္တရားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကား ခဲ႔ေသာ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ျမတ္ၾကီးကို မဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္တို႔ျဖင့္ အမွန္ျမင္ ရေအာင္ အေျခခံသမၼာဒိ႒ိမွ အစျပဳ၍ ၀ိပႆနာသမၼာဒိ႒ိအထိ္ မိမိ၌ ကိန္းေအာင္း လာေအာင္ က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္အားထုတ္ဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။

စာဖတ္သူတို႔အားလံုး ကိုယ္က်န္းမာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ မဂ္သမၼာဒိ႒ိ၊ ဖလသမၼာ ဒိ႒ိတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

စာေရးသူ - ထြန္းထြန္းလိႈင္(19.10.2007) 2:15 မွာ ေရးသားျပီးသည္။

0 comments:

Newer Post Older Post Home